Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Krissituationer och beredskapen - Finlands ambassad, Rom : Konsulära tjänster : Krissituationer

FINLANDS AMBASSAD, Rom

Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3, 00198 Roma
Tel. +39-06-852 231
E-post: sanomat.roo@formin.fi
consulate.roo@formin.fi (Passärenden, uppehållstillstånd, intyg av notarius publicus, konsulärä ärenden)
Italiano | Suomi | Svenska |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Krissituationer och beredskapen

Allmänt

Vid situationer som förorsakats av stora olyckor eller naturkatastrofer bistår ambassaden i enlighet med lagen om konsulära tjänster finska medborgare och utländska medborgare som permanent är bosatta i Finland och som råkat i fara.

För att trygga en effektiv verksamhet har ambassaden en beredskapsplan för Italien, San Marino och Malta. Denna sammanfattning av beredskapsplanen är avsedd att fungera som ett hjälpmedel vid förberedelse för eventuella krissituationer.

Flera tusen finländare är permanent bosatta i Italien och dessutom besöks landet årligen av ca 200 000 finländare på sällskapsresa eller som privatresenärer. I Malta bor permanent några tiotal finländare. De lokala myndigheterna i Italien, San Marino och Malta har det primära ansvaret för säkerheten för samtliga personer inom sitt territorium, även för utländska turister. I enskilda problematiska fall kan finländare vända sig till de lokala polis- eller socialmyndigheterna. För omedelbar hjälp åt behövande har ambassaden dessutom under sommarmånaderna utöver tjänstetiden tillgång till en jourtelefon, under vintermånaderna fungerar konsulsjouren vid utrikesministeriet i Helsingfors.

För att undvika problem rekommenderar ambassaden att samtliga resenärer utomlands tecknar en reseförsäkring. Assistans vid krissituationer underlättas också av om beskickningen har kontaktuppgifter angående de finländare som är bosatta inom dess verksamhetsområde eller är på väg dit. Man kan lämna sin reseinformation till utrikesministeriet eller beskickningen medels textmeddelande, mobilinformation eller en blankett för personuppgifter. Personer som en längre tid är bosatta utomlands uppmanas att informera ambassaden om sina kontaktuppgifter.

Krissituationer i Italien

Allmänt taget är Italien ett tryggt land, där trafiken utgör den största faran även för utlänningar. Man kan dock inte helt utesluta en verklig risk för allvarliga naturkatastrofer, stora olyckor eller terrorism. De italienska myndigheterna har en mycket god beredskap för att verka i krissituationer. Den centrala organisationen är Protezione Civile, vars beredskap och resurser är på internationell toppnivå.

De eventuella krissituationerna i Italien kan indelas i:

Naturkatastrofer: Nästan hela Italien utgör ett seismiskt aktivt område. Risken för jordbävningar är störst i de södra och östra delarna av Sicilien, i Apenninernas bergskedja inom området från Calabrien till Umbrien samt i Friuli i närheten av gränsen mot Slovenien. Mindre jordbävningar som inte förorsakar materiella eller personskador förekommer på olika håll i Italien. Man kan inte heller utesluta möjligheten till en större jordbävning utanför de seismiskt mest aktiva områdena.

De enda aktiva vulkanerna på den europeiska kontinenten nämligen Vesuvius, Etna och vulkanön Stromboli är alla belägna i Italien. De under havsytan belägna vulkanerna kan vid utbrott ge upphov till en tsunami i Tyrrhenska havets kustområden i Calabrien, Sicilien och Campagna.

Under störtregnsperioder kan det förekomma översvämningar. Inom bergsområdena kan det också finnas risk för jordskred i samband med störtregn. Vintertid kan det förekomma laviner i Alperna och Apenninerna.

I synnerhet sommartid utgör markbränderna en säkerhetsrisk som kan förorsaka problem särskilt i avlägsna områden.

Stora katastrofer: I Italien är säkerheten inom flygtrafiken av europeisk standard och detsamma gäller för havs- och tågtrafiken. Landsvägstrafiken i Italien är statistiskt farligare än i Finland. Dödsolyckor vid eldsvådor är statistiskt mer sällsynta i Italien än i Finland, men på grund av den stora mängden turister utgör dock hotellbränderna en risk för stora katastrofer. Detsamma gäller vid eventuella eldsvådor på kryssningsfartyg. Italien beslöt efter en folkomröstning år 1987 att avstå från kärnkraft. De stängda reaktorerna utgör inte någon betydande säkerhetsrisk. Risken för industriolyckor är densamma som i övriga delar av Europa.

Politiska och militära risker: Den inhemska terrorismen i Italien har varit obetydlig sedan 1980-talet. Det föreligger dock en risk för attacker gjorda av utländska terroristgrupper. Gatukravaller är allmänt sett ovanliga i Italien, men politiska demonstrationer kan urarta till våldsamheter. Turister bör för den skull undvika stora folksamlingar.

Organiserad kriminalitet: I Italien förekommer ibland våldsdåd i anslutning till den organiserade brottsligheten, men dessa utgör normalt en mycket liten risk för utlänningar som besöker landet.

Smittsamma sjukdomar och pandemier: Italien har en nationell pandemiplan i enlighet med WHO:s rekommendationer. Den italienska beredskapen vid pandemier är internationellt sett god. Det italienska vaccineringsprogrammet är tidsenligt och tack vare detta har man i praktiken kunnat helt eliminera många av de tidigare vanliga smittsamma sjukdomarna.

Övriga hälsorisker i anslutning till livsmiljön är tämligen små. Isynnerhet barn och åldringar bör vara försiktiga vid värmeböljor. Livsmedelssäkerheten är allmänt taget god, även om man inte alltid tillämpar bestämmelserna angående hygien lika noggrant som i Finland.

Krissituationer i Malta och San Marino

I Malta kan eventuella krissituationer uppkomma till följd av:

Den största risken för turister är trafiken som i Malta statistiskt sett är betydligt farligare än i Finland. Det föreligger alltid risk för hotellbränder i turistområdena.

Malta är beläget inom ett seismiskt aktivt område, men kännbara jordbävningar är ovanliga. Under regnperioden kan det förekomma lokala översvämningar och jordskred. Den inhemska politiska situationen är stabil och utgör ingen risk för resenärer. Risken för terrorism är ringa.

De lokala myndigheternas handlingsförmåga är allmänt taget god. Landets ringa areal och engelskans ställning som ett officiellt språk underlättar i krissituationer.

I San Marino kan eventuella krissituationer uppkomma till följd av:

Beträffande naturkatastrofer, stora olyckor och pandemier gäller i stort sett samma riskanalys som för Italien, som ju omsluter denna ministat. Politiska och militära risker är tämligen obefintliga i San Marino.

Vid krissituationer

Vid risk för en stor katastrof inom ett enskilt område eller i hela landet eller om en sådan redan inträffat handla på följande sätt:

  • följ med massmedierna och följ de rekommendationer som utfärdas av dem eller av myndigheterna;
  • ambassaden informerar om situationen på sina nätsidor www.finlandia.it samt på Facebook www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma;
  • den av utrikesministeriet publicerade reseinformationen kan läsas på beskickningens och utrikesministeriets nätsidor under adressen formin.finland.fi;
  • reservera vatten i stora kärl eller t.ex. i badkaret;
  • sänd om möjligt bort din familj från krisområdet och bege dig själv också bort om inte din närvaro är oundgänglig;
  • se till din egendom under din frånvaro; granska säkerhetsarrangemangen;
  • rör dig inte mer än nödvändigt utanför hemmet eller arbetsplatsen.

Envar borde i sitt eget intresse känna till det befolkningsskyddsrum som är närmast hemmet och/eller arbetsplatsen samt fungerande sjukhus.

Finlands utrikesministerium kan på förslag av beskickningen eller efter att annars ha rådgjort med denna rekommendera att man avlägsnar sig från krisområdet och/eller att inte resa till ifrågavarande område. Även i dessa fall fattar individen själv sitt beslut och svarar även för följderna av detta.

Ambassaden strävar efter att förutse utvecklingen, så att man inte behöver tillgripa omfattande evakueringar, utan att finska medborgare inför hotande krissituationer på eget initiativ och lugnt skulle bege sig till tryggare trakter.

Ifall säkerhetssituationen ytterligare förvärras kan man dock tvingas överväga evakuering av finländare. Beslut om evakuering fattas av utrikesministeriet och ambassaden och deltagandet är alltid frivilligt. Målet för evakueringen (inom landet, till ett grannland eller till hemlandet) och transportmedlen för denna bestäms i enlighet med situationen. Avsikten med evakueringen är att trygga den personliga säkerheten – inte att rädda egendom. Envar svarar själv för arrangemangen rörande sin egendom. Husdjur evakueras under inga omständigheter. Utrikesministeriet debiterar de evakuerade i efterskott för utgifterna. De evakuerade bör för den skull före avfärden underteckna en återbetalningsförbindelse.

© Finlands ambassad, Rom | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter